Zapasy magazynowe

Opis usług doradczych z obszaru zarządzania zapasami oferowanych przez BinCode

Zapasy (a literalnie rzeczowe składniki aktywów obrotowych) według Ustawy o rachunkowości to Materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym wycenione według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży.

Ustawa o rachunkowości poświęca wiele miejsca na kwestię wartości zapasów, przy czym pozwala podnosić ich wartość np. o koszty operacyjne związane z zakupem, ale pozwala też obniżyć tą wielkość na skutek zmniejszenia ich wartości użytkowej lub handlowej. Wartość ta jest wykazywana jako jedna z pozycji aktywów obrotowych i wraz ze sposobem ich ewidencji wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Nie istnieje jedna krótka i prosta odpowiedź czy firma powinna posiadać mało czy dużo zapasów. Zależy to od wielu czynników jak choćby potrzeby gromadzenia towarów przed sezonem sprzedażowym, minimalizacji ryzyka opóźnionych dostaw surowców, pozycji negocjacyjnej zależnej od wielkości zamówień, ryzyka kursowego przy zakupach zagranicznych, udziału kosztów przechowywania w wartości surowców lub towarów, szybkości moralnego starzenia się produktów czy wielu innych czynników. Optymalna wielkość zapasów jest wypadkową korzyści z ich posiadania i kosztów ich utrzymania. Dla firm handlowych stany magazynowe bezpośrednio przekładają się na poziom obsługi klienta (procent zamówień realizowanych natychmiast po złożeniu zamówienia klienta).

Oferowane usługi

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami obejmującymi kompleksow podejście do zapasów w firmie:

Audyt zapasów - sprawdzenie czy poziom surowców lub towarów handlowych i procedury dotyczące utrzymaniu tego poziomu są poprawne oraz wskazanie wytycznych do usprawnienia zarządzania zapasami, jeśli są prowadzone we własnym zakresie przez firmę

Analiza stanów magazynowych - wydzielony fragment audytu zapasów, który dotyka wyłącznie aktualnego stanu magazynu bez wgłębiania się w przyczyny powstania sytuacji bieżącej. Żeby zapewnić właściwą informację niezbędną do zarządzania zapasami analiza dotyka poziomu pojedynczego indeksu magazynowego z uwzględnieniem jego klasyfikacji do grupy asortymentowej bądź innych charakterystycznych cech i wybranych kryteriów (np. segmentacja ABC/XYZ/VED itp.)

Audyt zakupów - to inny wydzielony fragment audytu zapasów (oferowany przez nas pod marką AlgotiQ), który skupia się na kontroli procedur i dotyka bardziej kontaktów z dostawcami oraz analizy powtarzalności działań. Nie ma potrzeby zlecenia tego audytu, jeśli planujecie Państwo zlecenie naszej firmie wsparcia zarządzania zapasami

Zarządzanie zapasami - usługa ciągłego wsparcia klienta w podejmowaniu decyzji poprzez sugerowanie odpowiednich dla jego biznesu działań. Usługa ta dotyczy zarówno obszaru zamówień do dostawców jak i rozlokowania towaru w magazynach (przy strukturze rozproszonej) bądź alokacji towaru w sieci sklepów detalicznych a także jego uwalniania np. przez akcje promocyjne. Usługa ta jest przeznaczona dla firm, które nie posiadają własnych zasobów do realizacji wytycznych z audytu zapasów

Powiązane artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami firmowymi poszerzającymi wiedzę w obszarze zapasów:

Zarządzanie zapasami w firmie produkcyjnej i handlowej - artykuł opisuje podstawowe różnice w podejściu do zarządzania zapasami pomiędzy firmą produkcyjną i handlowo-dystrybucyjną

Towary w drodze - artykuł opisuje co się dzieje i co powinno się dziać w obrębie rejestracji informacji w systemie informatycznym w czasie gdy towar przesuwany między magazynami już opuścił magazyn źródłowy a jeszcze nie pojawił się w magazynie docelowym

Minimum logistyczne a minimalna wielkość zamówienia - artykuł opisuje zależności między kilkoma pojęciami związanymi z zamówieniami u dostawców (a w szczególności ich wielkością), które często występują zarówno w obszarze łańcucha dostaw jak i zarządzaniu zapasami

Zgodność dostaw z zamówieniami - artykuł opisuje wskaźnik OTIF, czyli jeden z kluczowych wskaźników efektywności łańcucha dostaw, który pozwala na kompleksową ocenę wiarygodności dostawców przez pryzmat terminowości i kompletności realizacji dostawy

Modele formalne SCM - artykuł opisuje formalne modele w zarządzaniu łańcuchem dostaw zarówno strategiczne (model ciągły, szybkich dostaw, wydajny, efektywny, zwinny, reaktywny oraz elsatyczny) oraz modele zarządcze (SCOR i GSCF)

Metody segmantacji zapasów - artykuł opisuje sposób analizy i klasyfikacji zapasów celem podniesienia efektywności zarządzania nimi. W artykule pokazano najpopularniejszą metodę ABC/XYZ ale również rzadziej spotykane metody takie jak 123, VED, CVA czy FNS

Wycena zapasów a organizacja magazynu - artykuł opisuje korelację między podejściem księgowym do wyceny zapasów metodami FIFO, LIFO czy FEFO a organizają procesów logistycznych i projektem wyposażenia magazynu