Zarządzanie zapasami

Opis usług doradczych z obszaru zarządzania zapasami oferowanych przez BinCode

Pojęcie zarządzanie zapasami określa zbiór wszystkich działań, które są niezbędne do utrzymania właściwego stanu surowców, towarów czy produktów handlowych w ramach prowadzonego biznesu. Działania te polegają na śledzeniu zasobów od dostawców przez wszystkie etapy pośrednie (w tym z uwzględnieniem producentów i dystrybutorów) na punktach sprzedaży kończąc i sterowanie ich przepływem w taki sposób, aby obniżać koszty związane z obsługą zapasów tak, aby jakości usług oferowanych klientom (np. czas realizacji zasilenia produkcji bądź zlecenia kupna) nie uległ pogorszeniu (a najlepiej, żeby się poprawił). Zarządzanie zapasami to pojęcie z obszaru biznesowego realizowane przez właściwą organizację procesów logistycznych SCM (Supply Chain Management).

Cele do osiągnięcia

Celem optymalnego zarządzania zapasami (optymalizacją zapasów) jest utrzymanie stanu, w którym towar jak najczęściej (najlepiej zawsze) dostępny jest we właściwym miejscu, czasie i cenie. Gospodarka magazynowa i zarządzanie logistyką powinny w związku z tym być prowadzone w taki sposób, aby w magazynie (w gnieździe produkcyjnym, w sklepie itp.) zawsze znajdowała się odpowiednia ilość zasobów umożliwiająca poprawne funkcjonowanie biznesu. Oznacza to, że powinno być ich najmniej jak to możliwe, ale w takiej ilości, żeby każde zapotrzebowanie mogło zostać zrealizowane w zadeklarowanym czasie. Zmniejszenie tej ilości poniżej akceptowalnego stanu minimalnego może doprowadzić do tzw. utraconej sprzedaży. Przesadne zwiększanie zapasów nie zwiększy sprzedaży, natomiast będzie skutkować wzrostem kosztów zapasów (zarówno kapitału zamrożonego w towarze jak i kosztów ich przechowywania czy operowania nim, a czasem strat związanych ze starzeniem się towaru – moralnym bądź przekroczeniem terminu przydatności do spożycia).

Skala wyzwań znacząco rośnie w przypadku, gdy firma posiada wiele magazynów bądź magazyn centralny i sieć sklepów detalicznych (własnych lub franczyzowych), albo operuje jednocześnie w kilku różnych kanałach sprzedaży (np. z tego samego magazynu obsługiwane są jednocześnie zamówienia klientów internetowych, sprzedaż dla klientów B2B oraz eksport hurtowy na rynki zagraniczne).

Opis usługi

Zarządzanie zapasami oferowane przez BinCode to autorska, indywidualna usługa z pogranicza doradztwa logistycznego i automatyzacji decyzji biznesowych, która skutkuje wzrostem sprzedaży i redukcją kosztów zapasów. Efekt uzyskuje się dzięki opisanym poniżej działaniom:

Redukcja stanów magazynowych

Obniżenie niepotrzebnych czy nadmiarowych stanów magazynowych uwolnia finanse i pozwala wykorzystać je do innych celów (np. zakup towarów sprzedawanych z wyższą marżą) oraz obniża koszty obsługi zapasów (składowanie czy kompletacja). Redukcja ta jest uzyskiwana poprzez właściwą wielkość pierwszego zamówienia u dostawców bądź (jeśli towar już został zakupiony) sterowanie ceną optymalną i alokacją towarów. Jedną z najprostszych metod jest segmentacja zapasów metodą ABC/XYZ, choć stosowane przez nas podejście jest znacznie bardziej zaawansowane.

Zakupy i produkcja

Wzrost sprzedaży pozwala obniżyć wpływ kosztów stałych na przychód, co przekłada się na wzrost zysku. Jest to osiągane przez wskazywanie, które towary należy zamówić i zakupić w większej ilości bądź domówić w odpowiednim czasie. Ta sama zasada dotyczy produkcji wyrobów gotowych we własnym zakresie. Przesadnie duża produkcja bądź zakupy nowego asortymentu stwarzają jednak duże ryzyko błędnego oszacowania popytu. Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie niedużych partii początkowych i jak najszybsze domawianie (bądź produkcja) wyrobów, które okazują się hitami sprzedażowymi. Takie działanie wymaga umiejętności wczesnego wykrywania tych hitów i odpowiedniego sterowania zamówieniami do dostawców. Warto jednak pamiętać, że istnieją istotne różnice między zarządzaniem zapasami w handlu i produkcji.

Alokacja towaru

Optymalna alokacja produktów pozwala na zwiększenie sprzedaży bez wzrostu zakupów i globalnych stanów magazynowych jedynie poprzez poprawne sterowanie stanami w różnych lokalizacjach (np. poprzez przesunięcia towaru między lokalizacjami). Dzięki poprawnej alokacji unika się kanibalizacji produktów substytucyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży towarów komplementarnych.

Ceny i akcje promocyjne

Jednym ze sposobów na stymulowanie wzrostu sprzedaży i redukcję zapasów jest optymalne zarządzanie cenami i akcjami promocyjnymi, a w szczególności określenie optymalnej wysokości przecen. Zmiana preferencji zakupowych która pojawiła się po zamówieniu bądź wyprodukowaniu towaru może doprowadzić do spadku zainteresowania nim. Czasem lepiej sprzedać go z mniejszym zyskiem, by odzyskać zainwestowany kapitał i umożliwić wprowadzenie do obrotu towarów sprzedawanych z wyższą marżą.

Dostępność towarów

Istotną kwestią często pomijaną w zarządzaniu zapasami jest struktura logistyczna firmy i funkcjonujące w niej procesy logistyczne. Poprawę struktury zapasów czy wzrost sprzedaży można uzyskać nie tylko poprzez dopasowanie zamówień u dostawców do spodziewanego popytu, lepszą alokację asortymentu czy optymalne zarządzanie cenami i akcjami promocyjnymi. Często zaniedbywaną kwestią jest redukcja utraconej sprzedaży wynikającej z niedostępności produktów formalnie będących na stanie, jednak niedostępnych dla klienta końcowego. Najczęściej wynika to z czasu realizacji zamówień – decyzja o przemieszczeniu towaru już została podjęta, jednak jej realizacja się opóźnia (efekt towaru w drodze). Tu pojawia się przewaga naszej firmy, która wspiera oferowaną przez nas automatyzację decyzji biznesowych optymalizacją procesów logistycznych dostosowaną do tych automatyzacji, co daje dodatkową przewagę biznesową w stosunku do konkurencji. Warto pamiętać, że na marginesie opisywanej tu kwestii jest korelacja wyceny zapasów (np. metoda FIFO) z procesami magazynowymi.

Prognozowanie popytu

Prognozowanie popytu to proces szacowania wielkości zapotrzebowania na produkowane bądź sprzedawane towary. W obszarze zarządzania zapasami prognozowanie popytu traktowane jest jako tzw. kamień filozoficzny bądź Święty Graal, który pozwoli na właściwe zaplanowanie procesów produkcyjnych czy działań magazynowych, a także opracowanie budżetu firmowego. Poprawne oszacowanie wielkości sprzedaży pozwoliłoby produkować bądź kupować idealnie taką ilość towarów, która się sprzeda (ani jednej sztuki więcej, ani mniej). Niestety wielkość popytu zależy od wielu czynników (w tym absolutnie nieprzewidywalnych, zwłaszcza w dłuższym okresie) i często prognozy znacząco odbiegają od rzeczywistego zachowania w przyszłości. W związku z tym zarządzanie zapasami powinno być zorganizowane w taki sposób, aby być odporne na błędy metod prognostycznych.

Podsumowanie

Opisana usługa jest połączeniem doświadczenia firmy BinCode w doradztwie logistycznym i zaawansowanych autorskich algorytmów zarządzania zapasami AlgotiQ. Usług ta jest indywidualnym rozwiązaniem, które dla każdego klienta przyjmuje inną postać. Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane poprawą zyskowności wynikającą z usprawnienia tego obszaru logistyki. Warto rozważyć również audyt zapasów, który może poprzedzać opisaną usługę, bądź być zamawiany samodzielnie.