Budowanie strategii logistycznej przedsiębiorstwa

Opis usług doradczych z obszaru logistyki oferowanych przez BinCode

Strategia logistyczna przedsiębiorstwa to zaplanowany w długookresowej perspektywie sposób budowania i funkcjonowania procesów logistycznych i łańcuchów dostaw. Tworzy się ją poprzez przygotowanie koncepcji i jej stopniową realizację w zakresie planowania, organizowania, kontrolowania i fizycznego przemieszczania surowców, towarów czy wyrobów gotowych, dystrybucji zamówień do klientów, organizacji transportu, magazynowania, kształtowania metodologii zarządzania i kontroli zapasów, planowania lokalizacji przechowywania towarów i ich sprzedaży, budowania relacji między dostawcami i odbiorcami, obiegu informacji związanego z przepływem towaru oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych. Celem strategii logistycznej jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez różnorodne działania od minimalizacji kosztów przez poprawę jakości i szybkości dostaw na ułatwieniach dla dostawców i klientów kończąc.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Koncepcja strategii logistycznej jest zależna od wielu aspektów prowadzonej działalności, od towarów, które firma sprzedaje (a czasem również produkuje), od kanałów sprzedaży, od możliwości dostawców usług zewnętrznych czy działań konkurencji. Osiągnięcie zamierzonej przewagi konkurencyjnej zaplanowanej w strategii logistycznej wymaga ukształtowania różnych czynników pozwalających uzyskać lepszą pozycję w stosunku do konkurencyjnych firm, takich jak np.:

⊛ Określenie kluczowych kompetencji biznesu z punktu widzenia klienta końcowego
⊛ Określenie strategicznych celów firmy i przygotowanie scenariuszy potencjalnych przyszłych zmian
⊛ Dostosowanie łańcucha przepływu towaru do natury popytu i charakterystyki podaży
⊛ Fizyczna organizacja systemu produkcji (jeśli występuje), magazynowania i ruchu towarowego, łączenie bądź dzielenie kanałów dystrybucji, lokalizacje magazynów i/lub sklepów
⊛ Finansowe podejście do obsługi logistyki (od procesów magazynowych do transportu, od zasobów własnych przez wydzielenie spółek córek na outsourcingu kończąc)
⊛ Wykorzystanie szeroko rozumianej informatyki w obszarze logistyki (zarówno wsparcie operacyjne jak i raportowo/zarządcze)
⊛ Szeroko rozumiana automatyzacja procesów (zarówno fizycznych jak i decyzyjnych)
⊛ Odpowiednia integracja procesów biznesowych z procesami logistycznymi (właściwy obieg informacji, wpływ i interakcja między obszarami)

Opis usługi

Opracowanie strategii logistycznej przedsiębiorstwa to usługa, która polega na wypracowaniu (wspólnie z klientem) kluczowych decyzji oraz długofalowego programu transformacji, które mają na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej bazującej na logistyce. Usługa ta obejmuje analizy i wsparcie decyzji między innymi w następujących obszarach:

⊛ Określenie strategicznych celów biznesowych oraz opracowanie syntetycznych mierników (np. KPI bądź SLA) pozwalających na pomiar realizacji celu za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych
⊛ Analizy i decyzje czy i które obszary działania będą bazowały na outsourcingu, a które na własnych zasobach i przyszłych inwestycjach (zarówno w obszarze magazynowania jak i transportu)
⊛ Projekt docelowej struktury logistycznej (jeden bądź wiele magazynów, jeśli wiele to sposób ich podziału - geograficznie czy funkcjonalnie oraz ich rodzaje)
⊛ Określenie strategii funkcjonowania kanału detalicznego (sposób dostaw, istnienie stacjonarnych sklepów własnych, Omnichannel i/lub Connected Retail, sposób obsługi zwrotów)
⊛ Wybór aktualnych lokalizacji magazynów i sklepów (jeśli występują), określenie algorytmów przyszłego wyboru lokalizacji i kolejności ich uruchamiania oraz kryterium wyzwalania poszczególnych decyzji)
⊛ Decyzja o ewentualnym wdrożeniu franczyzy i wsparcie decyzji o jej logistycznych aspektach (np. wybór modelu push/pull, zakresy dostępności towarów itp.)
⊛ Opracowanie koncepcji zarządzania zapasami
⊛ Wyznaczenie kierunków inwestycji w specjalistyczne oprogramowanie (WMS, TMS, OMS, automatyzacja alokacji, SCM itp.) i/lub automatykę magazynową (określenie kryteriów biznesowych i finansowych wyzwolenia poszczególnych decyzji)
⊛ Określenie metod kontroli postępu budowy strategii logistycznej oraz wszelkich aspektów ryzyka związanych z jej wdrażaniem

Usługa bazuje na warsztatach z klientem wspartych analizami zbliżonymi do wykonywanych w czasie audytu logistycznego czy klasycznego działania doradczego i bazuje na Know-How dostawcy usługi i najlepszych praktykach rynkowych (Best Practices).

Kiedy zamówić opisaną usługę

Wsparcie budowy strategii logistycznej firmy i optymalizacja procesów logistycznych to dwie podobne i uzupełniające się usługi. Optymalizacja to działania bardziej akcyjne, nastawione na jak najszybsze znalezienie rozwiązań bieżących nieefektywności. Strategia to spojrzenie długofalowe, które powinno się tworzyć w przypadku strategicznych zmian w biznesie takich jak znaczący wzrost obrotu, pojawienie się nowych rynków sprzedaży czy znaczące poszerzenie asortymentu. Usługa ta jest też wskazana w przypadku wystąpienia istotnych zmian własnościowych w firmie bądź łączenia się przedsiębiorstw czy przejmowania upadających firm. Przystąpienie do budowy strategii nie zawsze oznacza, że bieżące działania są nieefektywne, ale na pewno jest oznaką perspektywicznego myślenia o biznesie.

Należy pamiętać, że jest to usługa przygotowywana "na miarę" dla każdego klienta indywidualnie.